Uprzejmie infromujemy, że z dniem 09.09.2017r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Stosownie do zapisów tej ustawy (art. 1 pkt 2) z mocy prawa z dniem 09.09.2017r. stają się członkami spółdzielni osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.  Członkami spółdzielni stają się również oboje małżonkowie, jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. Zawiadamiamy, że osoby takie otrzymają zawiadomienie o nadaniu numeru członkowskiego w Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze.

Informujemy również, że osobom  posiadającym prawo odrębnej własności lokalu, a które nie są członkami spółdzielni,  przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.

Ponadto informujemy, że stosownie do zapisów art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. z dniem 09.09.2017r.  z mocy prawa tracą członkostwo w spółdzielni osoby nie posiadające spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo prawa odrębnej własności lokalu. Osoby te otrzymają zawiadomienie o wykreśleniu z grona członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze.

Treść ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.