Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniach 16-18.10.2017r. miały miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na przygotowanie:

  • projektu do konkursu

Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17
ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
jako Instytucja Wdrażająca
Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności
w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

  • audytów energetycznych zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszego konkursu, oraz

  • karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej zgodnie z z art. 62a  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami).

Komisja Przetargowa wybrała firmę:

Profesjonalne Doradztwo Biznesowe – Katarzyna Markowska z Jeleniej Góry.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM „Fampa” serdecznie dziękuje.