DOTACJA  UNII  EUROPEJSKIEJ
do remontów budynków przy ulicy Barlickiego

 

 Informujemy, że w 2016 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ. (Nr naboru RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16). Wniosek ten dotyczył rewitalizacji wszystkich budynków przy ul. Barlickiego w Jeleniej Górze.

W dniu 17 października 2017 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,  podjął uchwałę nr 4407/V/17 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania.

Zawiadamiamy, że nasz wniosek „RPDS.06.03.03-02-0002/16” o tytule „Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego w Jeleniej Górze” uzyskał dofinansowanie w wysokości 902.582,13 zł.

Całkowita, planowana wartość projektu wynosi 1.714.591,36 zł.

Spółdzielia Mieszkaniowa „FAMPA” jest jedyną spółdzielnią mieszkaniową w gronie befeficjentów, którzy otrzymali dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

 

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze