MENU <Zmiana ogrzewania>   zamieszczono ogłoszenie o drugim naborze przyjmowania DEKLARACJI  do dnia 30.04.2018 r.  w sprawie likwidacji starych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych.

  1. Kotły gazowe;
  2. Kotły na olej lekki opałowy;
  3. Piece zasilane prądem elektrycznym;
  4. Kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – nie dotyczy obszaru Uzdrowiska Cieplice;
  5. Kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – wilgotność  biomasy poniżej 20%;
  6. Włączenie do sieci cieplnych;
  7. OZE – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe – służące zasileniu źródła.

 

Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017 roku, a kończy wraz z końcem realizacji „Programu” tj. w dniu 31 stycznia 2019 r. – termin zakończenia okresu kwalifikowalności został określony przez Miasto w celu prawidłowżej realizacji zadania.

Do   kosztów   kwalifikowanych   zaliczane   będą   wyłącznie   koszty   poniesione w   okresie kwalifikowania oraz bezpośrednio powiązane z celami przedsięwzięcia objętego pomocą finansową, a także mieszczące się w katalogu elementów wymienionych w lit. d).

Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.