W MENU <Walne Zgromadzenie> zamieszczono Uchwałę Zarządu w sprawie terminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze oraz sposobu zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad WZCz.   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” wyznaczył termin i miejsce Walnego Zgromadzenia Członków na...
Continue Reading →