Zawiadamiamy, że w dniu 21.07.2018 (sobota) na parkingu przy ul. Podgórzyńskiej w godz. 10:00–13:00 przeprowadzona zostanie kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych (tzw. mobilny PSZOK)  takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych.

Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m. in.:
– leki,
– farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,
– opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,
– kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,
– detergenty,
– oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
– baterie i akumulatory,
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
– urządzenia zawierające freony,
– lampy fluorescencyjne,
– opady zawierające rtęć,
– oleje i tłuszcze jadalne.
Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra (np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal).
Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.