Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” w Jeleniej Górze występując jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dla zadania pn.: Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego w Jeleniej Górze zawiadamia, że:

1. unieważnił postępowanie dla części nr 1 z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

2. unieważnił postępowanie dla części nr 2, 3, 4, 5 i 6 z uwagi, iż w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.