Zawiadamiamy, że Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP opracował projekt Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszone w Związku (format PDF).

Kodeks stanowi doprecyzowanie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uwzględnia specyfikę spółdzielni mieszkaniowych.

Kodeks niniejszy Związek zamierza przekazać do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kodeks przed przekazaniem do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu podlega konsultacjom z zainteresowanymi podmiotami. Informację o przeprowadzonych konsultacjach oraz ich wyniku przekazuje się Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag do projektu Kodeksu w terminie do końca grudnia 2018r.

Państwa uwagi zgłoszone do niniejszego projektu zostaną przekazane Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni Mieszkaniowych najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019r.