Zawiadamiamy, że w dniu 20.07.2019r. (sobota) w godz. 10:00 – 13:00 na parkingu przy ul. Podgórzyńskiej (Osiedle Dwudziestolecia/Bohaterów Września 1939r.) przeprowadzona zostanie kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych (tzw. mobilny PSZOK) takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych.

Będzie to okazja dla mieszkańców Jeleniej Góry do bezpłatnego oddania odpadów problemowych.

W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m.in.:

– leki,

– farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,

– opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,

– kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,

– detergenty,

– oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,

– baterie i akumulatory,

– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

– urządzenia zawierające freony,

– lampy fluorescencyjne,

– opady zawierające rtęć,

– oleje i tłuszcze jadalne.

Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa każdy winien okazać dokument potwierdzający dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, lub zawiadomienia o wysokości opłat za lokal od Spółdzielni.

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.