W MENU <Walne Zgromadzenia> w zakładce <Walne Zgromadzenie Członkow z dnia 06.06.2019r.>  zamieszczono korektę tabeli nr 3 będącej załącznikiem do Sprawozdania Zarządu z Działalności za 2018r.

Korekta wpisów dotyczy stanu kont nr 409006, 409004, 409009, 409005. Stare wpisy wynikały z pomyłek podczas ich przepisywania z wydruków z ksiąg rachunkowych.