Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra
ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółdzielni

 

Wymagane kwalifikacje kandydata:

 1. wykształcenie wyższe – techniczne, ekonomiczne lub prawnicze,
 2. co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej,
 3. znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni,
 4. umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy,
 5. komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. niekaralność za umyślne przestępstwo w tym przestępstwo skarbowe,
 8. pełna dyspozycyjność,
 9. znajomość obsługi komputera

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, : dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów,
 4. świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej,
 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu składania ofert),
 6. oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego lub sądowego związanego z działalnością gospodarczą,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych,
 8. pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 9. oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej,
 10. oświadczenie o zachowaniu tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni,
 11. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy , nie wcześniej niż 30 dni przed datą upływu terminu składania ofert).
 12. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich

Miejsce i termin złożenia ofert:

 – do dnia 30.08.2019r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu” w siedzibie  Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2019 na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu będą przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w jej siedzibie.
 3. Każdy kandydat zostanie powiadomiony drogą mailową i telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem rozmowy.
 4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez rozstrzygnięcia.