Z powodu braku ofert do przetargu  dotyczącego:
– Wykonania dokumentacji projektowej instalacji ciepłej wody użytkowej
,,Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, likwidacja
gazowych podgrzewaczy wody,montaż instalacji c.w.u.” wraz z uzyskaniem
decyzji o pozwolenie na budowę.
– Wykonanie robót instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o wyżej
wymienioną dokumentację w budynkach przy ul. XX-Lecia 2,3,4,5, Wolności
309, 307 należących do zasobów S.M. ,,FAMPA”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA”  w Jeleniej Górze z siedzibą
przy ul. Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze smfampa.jgora.pl tel.
756427860-1
ogłasza ponownie przetarg na wykonanie
– Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji ciepłej wody użytkowej
,,Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej , likwidacja
gazowych podgrzewaczy wody, montaż instalacji c.w.u.” wraz  z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę.
– Wykonanie robót instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o wyżej
wymienioną dokumentację  w budynkach przy ul. XX – Lecia   2 , 3,  4, 5,
Wolności 309,307  należących do zasobów S.M. ,,FAMPA’’

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w  Spółdzielni
Mieszkaniowej „FAMPA”  przy ul Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze w godz
od  9 do 15    lub na stronie smfampa.jgora.pl
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurą podaną
w SIWZ –
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”  przy ulicy
Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze
do dnia  03.04.2020r., do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2020r. o godz. 13.
Zarząd SM „FAMPA” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.

http://smfampa.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/05/rozstrzygnięcie-przetargu.pdf