Jelenia Góra, dnia 09.11.2018r.

Przetarg nieograniczony

na realizację zadanie:

Wykonanie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego budynków

wraz z wydaniem protokołu okresowej kontroli

 I. Zakres i opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

– wykonanie kontroli okresowej (rocznej) budynków

2.Wykonanie kontroli okresowej polega na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa budowlanego).

3.Wykaz budynków podlegających kontroli okresowej znajduje się w załączniku: załącznik w formacie PDF

UWAGA:

Wykonawca przed złożeniem swojej oferty, powinien dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy:

Dariusz Gębura, tel. 75-64-278-60 od 9.00 do 16.00.

II. Wymagania szczegółowe:

  1. Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy z

Zamawiającym w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

  1. Przystąpienie do wykonania kontroli okresowej nastąpi po podpisaniu umowy.

  2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie przeprowadzanej kontroli.

  3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie i przeprowadzenie kontroli okresowej oraz za zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją zadania objętych umową

  4. Obowiązujące szkolenie BHP leży po stronie Wykonawcy

  5. Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe i terminowe wykonanie usługi potwierdzone protokołem okresowej kontroli.

  6. Zapłata za usługę nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 30 dni od daty złożenia. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank.

II. Wykonawca składający Ofertę winien spełniać następujące warunki:

1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane potrzebne do wykonywania zlecenia, jest czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiada aktualne ubezpieczenie OC .

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami i na własny koszt.

3. Wykonawca oświadcza, że obiekty wymienione w tabeli (wykaz budynków), będą kontrolowane przez uprawnionych wykwalifikowanych pracowników przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi zgodnie z harmonogramem.

4. Wykonawca przeprowadzi kontrolę okresową i ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych będących w użytkowaniu w terminie uzgodnionym przez strony przy uwzględnieniu harmonogramu.

5. Wykonawca sporządzi protokół po wykonaniu przeglądu okresowego i ocenie stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną w formie wydruku ( w dwóch egzemplarzach ) oraz w formie elektronicznej na płycie CD dla każdej nieruchomości osobno.

III. Postanowienia końcowe:

 1. Ofertę należy złożyć jedną na całość zamówienia do dnia 16.11.2018r. (piątek) do godz. 15.00.

 2. Oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową na całość zamówienia – z rozbiciem na poszczególne budynki.

 3. Ofertę cenową można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: poczta@smfampa.jgora.pl lub bezpośrednio do biura Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze ul. XX-lecia 3, 58-560 Jelenia Góra
 4. Zamawiający przewiduje zawarcie Umowy z jednym Wykonawcą.
 5. Termin wykonania kontroli okresowej – do dnia 31.12.2018r.
 6. Termin oddania protokołów kontroli okresowej – do dnia 31.01.2019r.