Wszystkich zainteresowanych, którzy wyrażają chęć likwidacji indywidualnych pieców opalanych paliwem stałym (węgiel, koks) w swoich mieszkaniach informujemy, że istnieje możliwość refundacji nawet do 50% poniesionych kosztów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego – Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego. Zakres sfinansowania dotacją może m.in. obejmować przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła:

  • Kotły gazowe;
  • Kotły na olej lekki opałowy;
  • Piece zasilane prądem elektrycznym;
  • Kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – nie dotyczy obszaru Uzdrowiska Cieplice;
  • Kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – wilgotność  biomasy poniżej 20%;
  • Włączenie do sieci cieplnych;
  • OZE – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe – służące zasileniu źródła.

Kwota dotacji dla beneficjenta końcowego zostanie podana w późniejszym terminie – po zliczeniu osób chętnych do udziału w „Programie”.

W związku z powyższym Miasto Jelenia Góra prosi wszystkich zainteresowanych chcących  zmienić system ogrzewania i uczestniczyć w „Programie” do złożenia wstępnej DEKLARACJI dotyczącej likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji  oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Jeleniej Góry w latach 2017 i 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych.

Miasto Jelenia Góra prosi o składanie KOMPLETNYCH WNIOSKÓW dotyczących likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji w lokalach lub budynkach mieszkalnych zakwalifikowanych i zgłoszonych do WFOŚiGW.

WNIOSEK należy złożyć w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: ul. Sudecka 29, w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25. 

WNIOSKI złożone po ww. terminie nie zostaną uwzględnione we wniosku składany do WFOŚIGW we Wrocławiu. 

Deklarację do wydruku w formacie PDF można również pobrać tu: Deklarcja WFOS II nabór 2018.

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR 303.XLI.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.


Informujemy, że w dniu 30 listopada 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął trzy uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zgodnie z Uchwałą z dnia 30 listopada 2017 r.Nr XLI/1406/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, od 1 lipca 2028 r. na terenie Cieplic w Jeleniej Górze wejdzie w życie zakaz użytkowania wszelkich instalacji na paliwa stałe.

Wyjątki:
• miejsca, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony przez operatora sieci – tam dozwolone są kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu*
• kominki “rekreacyjne” spełniające wymagania ekoprojektu*.

* O normach, ekoprojekcie oraz szczegółach uchwały antysmogowej dowiesz się na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu irt.wroc.pl.

Poniżej zamieszczamy w formacie PDF: