Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 43/19 o pow. 0,1414ha, położonej przy ulicy Dwudziestolecia w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, 09.11.2018r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 43/19 o pow. 0,1414ha, położonej przy ulicy Dwudziestolecia w Jeleniej Górze.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 43/19 o pow. 0,1414ha, położonej przy ulicy Dwudziestolecia w Jeleniej Górze.

Przetarg odbędzie się w drodze ustnej licytacji – w dniu 26.11.2018r. (poniedziałek) o godzinie 12.00, w biurze SM „FAMPA” przy ul. Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze.

Opis nieruchomości: Nieruchomości nr ewid. 43/19 o pow. 1414 m2, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jako BP-zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy. Działka posiada nieregularny kształt przypominający figurę geometryczną trójkąta. Teren przedmiotowej działki znajduje się na wzniesieniu w stosunku do działki drogowej ul. Dwudziestolecia o ponad 1m. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Dwudziestolecia o nawierzchni gruntowej. Działka nie posiada widocznych znaków geograficznych, porośnięta jest roślinnością trawiastą i drzewiastą. Nieruchomość jest dobrze nasłoneczniona.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą JG1J/00091241/3.

Cena wywoławcza: 96.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy zł).

Wadium: 9.600 zł (dziewięć tysięcy sześćset zł).

Jednym z warunków przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 32 1090 1926 0000 0005 1400 4983 najpóźniej do chwili przystąpienia do przetargu. Decyduje data wpływu na konto Spółdzielni.

Wpłacenie wadium oznacza akceptację instrukcji przetargu. Instrukcja przetargu znajduje się do wglądu w biurze Spółdzielni.

Wadium przepada w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez wygrywającego przetarg.

Różnicę pomiędzy ceną nabycia, a wadium, osoba wygrywająca przetarg jest obowiązana wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego – nie później niż w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i pozostałe koszty związane z przeniesieniem odrębnej własności pokrywa w całości Nabywca – niezależnie od ceny nabycia wylicytowanej podczas przetargu.

Zarząd SM FAMPA zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA