Informacja na temat zasad rozliczania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze

Uprzejmie informujemy, że minęło już 17 lat od momentu uchwalenia ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jej tekst jednolity znajdą Państwo pod tym linkiem).

Od tylu już lat Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” stosownie do zapisów tej ustawy dokonuje rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy w mieszkaniach.

Jednak do dzisiaj część mieszkańców naszej spółdzielni zgłasza do pracowników spółdzielni pretensje i zadaje pytanie, dlaczego muszą płacić za wodę, którą – ich zdaniem – nie zużyli w swoich mieszkaniach.

Dlatego wyjaśniamy, że występowanie różnicy zużycia wody (czyli różnicy zużycia wody wykazanego na wodomierzu głównym budynku minus suma wskazań zużyć wodomierzy domowych) jest czymś naturalnym – stanowi ona tę ilość wody, którą mieszkańcy zużyli, ale której nie wychwyciły wodomierze w mieszkaniach. Różnica ta powstaje np. na skutek:

poboru wody w mieszkaniach poniżej progu rozruchu wodomierza indywidualnego (np. niezauważalnie cieknące spłuczki w łazienkach, cieknące krany itp.) – w ten sposób pojawia się pobór wody nie odnotowany przez wodomierz zamontowany w mieszkaniu, natomiast w całej masie wielu mieszkań pobór taki jest odnotowany przez wodomierz główny w budynku;
straty wody w wyniku awarii pionów wodnych, a więc przed wodomierzami w mieszkaniach,
niejednoczesność odczytów wodomierzy indywidualnych i wodomierza głównego,
zamontowania wodomierzy w mieszkaniach o niskiej klasie (im wyższa klasa wodomierza w mieszkaniu, tym mniejsze różnice wskazań, gdyż tym czulsze są wodomierze w mieszkaniach),
błędy pomiarowe wodomierzy.

W związku z tym, że stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowe „Wodnik” sp. z o.o w Jeleniej Górze wystawia spółdzielni na każdy budynek fakturę za różnicę wody (zwykle co 4 miesiące), spółdzielnia na postawie art. 6 ust. 6 pkt 3 ma ustawowy obowiązek rozliczyć tę fakturę.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Spółdzielnia dokonuje wyboru metody rozliczania faktury.

Uprzejmie informujemy, że w naszej Spółdzielni na podstawie uchwały Rady Nadzorczej różnicę tę do grudnia 2016r. rozliczano wg liczby osób zamieszkałych w poszczególnych mieszkaniach. Od 16 grudnia 2016r. różnicę tę rozlicza się proporcjonalnie do ilości wody zużytej w lokalu zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/12/33/2016r.


Poniżej cytujemy treści omawianych wyżej przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

art. 6 ust 6 pkt 3 ustawy:
„Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;”

art. 26 ust. 3 ustawy:
„Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach.”

art. 27. ust. 1 ustawy:
„Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.”