Walne zgromadzenie członków z dnia 06.06.2019r

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” z dnia 06.06.2019r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” wyznaczył termin i miejsce Walnego Zgromadzenia Członków na godz. 17.00 w dniu 06.06.2019r. w sali nr 203 na II piętrze siedziby Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem Członków z dnia 06.06.2019r.

Zawiadomienie z dnia 07.05.2019r. o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze w dniu 06.06.2019r.

Uzupełniony porządek obrad WZCz w dniu 06.06.2019r. o projekty uchwał zgłoszone przez grupy członków zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zawiadomienie z dnia 11.06.2019r. Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie porządku obrad w dniu 18.06.2019r.

Zawiadomienie z dnia 19.06.2019r. Zarządu o odroczeniu obrad Walnego Zgromadzenia Członków do dnia 24.06.2019r.

Zawiadomienie z dnia 26.06.2019r. Zarządu o odroczeniu obrad Walnego Zgromadzenia Członków do dnia 12.07.2019r.


Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków zdnia 06.06.2019 odroczonego na dzień 18.06.2019, 24.06.2019 i 12.07.2019 – pierwszy termin.

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków, które odroczono na dzień 12.07.2019 – drugi termin


UCHWAŁY
przyjęte i odrzucone podczas Walnego Zgromadzenia Członków

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków


PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał zgłoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 06.06.2019r.

Poprawka członka do projektu Uchwały nr 20/2019 WZCz zgłoszona zgodnie z art. 83 ust. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Projekt Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 06.06.2019r.

Projekty uchwał zgłoszone przez grupy członków na WZCz w dniu 06.06.2019 na podstawie żądań zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Poprawka członka do projektu Uchwały nr 58/2019 WZCz zgłoszona zgodnie z art. 83 ust. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Projekty uchwał zgłoszone przez grupy członków na WZCz w dniu 06.06.2019 po poprawce do projektu Uchwały nr 58/2019

Projekt po autopoprawce Zarządu do Uchwały nr 19/2019 na WZCz 06.06.2019

Protokół z obrad WZCz z dnia 25.10.2018r.

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania podczas WZCz w dniu 06.06.2019r.

Formularz zgłoszenia projektu uchwały lub żądania zamieszczenia sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków – wersja do edycji.

Formularz zgłoszenia projektu uchwały lub żądania zamieszczenia sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w formacie PDF.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze z działalności w 2018r.

Korekta: Tabela nr 3 do Sprawozdania Zarządu z działalności w 2018r.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze za 2018r.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego za 2017r. (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Opinia biegłego rewidenta dla Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finansowego za 2017r. i sprawozdania z działalności Zarządu za 2017r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze z działalności 2018r.


Projekty uchwał i żądania (8 szt.)
zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad
zgłoszone przez członków Spółdzielni:

Żądanie 1 na WZCz 06.06.2019-Zmiany statutu

Żądanie 2 na WZCz 06.06.2019-przyjęcie do grona członków

Żądanie 3 na WZCz 06.06.2019-jednobudynkowe nieruchomości

Poprawka do żądania 3, do projektu Uchwały nr 58/2019 WZCz zgłoszonego przez grupę członków

Żądanie 4 na WZCz 06.06.2019-sprzedaż gruntu pod garażami

Żądanie 5 na WZCz 06.06.2019-jednobudynkowe nieruchomości

Żądanie 6 na WZCz 06.06.2019-sprzedaż garaży

Żądanie 7 na WZCz 06.06.2019-badanie sprawozdania finansowego

Żądanie 8 na WZCz 06.06.2019-zmiana statutu – głosowanie przez pełnomocnika

Projekty uchwał na WZCz w dniu 06.06.2019 na podstawie żądań grup członków

Projekty uchwał zgłoszone przez grupy członków na WZCz w dniu 06.06.2019 po poprawce do projektu Uchwały nr 58/2019

Żądanie 9 na WZCz 06.06.2019 – odwołanie członków Rady Nadzorczej