Walne zgromadzenie członków z dnia 24.06.2016r

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane
z Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
z dnia 24.06.2016r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2016 roku o godzinie 17.00, w sali numer 203, na drugim piętrze siedziby Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze – Cieplicach, przy Placu Piastowskim 27, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SM ,,FAMPA”.

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 24-06-2016

Informacja o przyjętych i odrzuconych uchwałach podczas Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się w dniu 24.06.2016r.

Treści uchwał od nr 1/2016 do nr 30/2016 przyjętych i odrzuconych podczas Walnego Zgromadzenie Członków w dniu 24.06.2016r.

Uchwała nr XVI z dnia 26.06.2015r. w sprawie sprzedaży wynajmowanych lokali mieszkalnych położonych przy ul. Wojewódzkiej 5 budynki nr 1, 2, 3, 4, 5 przyjęta w II terminie podczas Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 24 czerwca 2016r.

Uchwała nr XVIII z dnia 26.06.2015r. w sprawie sprzedaży wynajmowanych lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Wolności, XX Lecia, Bohaterów Września, Barlickiego, Hirszfelda i Dworcowej przyjęta w II terminie podczas Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 24 czerwca 2016r.


Zawiadomienie z dnia 30 maja 2016r. o Porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Zawiadomienie z dnia 10 czerwca 2016r. rozszerzające Porządek obrad o zgłoszone uchwały zgodnie z art. 8 (3) ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (zgłoszone uchwały zapisano tekstem pogrubionym).

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków w 2016r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2015r.

Sprawozdanie finansowe za 2015r.

Opinia i raport z badania Sprawozdania finansowego za 2015r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015r.


Projekty uchwał, które były przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 24 czerwca 2016r.:

Uchwała 1 – przyjęcie porządku obrad

Uchwała 2 – zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu

Uchwała 3 – zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej

Uchwała 4 – zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego

Uchwała 5 – absolutorium dla P. Wychowanka

Uchwała 6 – absolutorium dla P.Nowak

Uchwała 7 – absolutorium dla P. Urbanowicz

Uchwała 8 – absolutorium dla P. Janik

Uchwała 9 – absolutorium dla P. Szramik

Uchwała 10 – absolutorium dla P. Gębura

Uchwała 11 – absolutorium dla P. Dacewicz

Uchwała 12 – absolutorium dla P. Kutwin

Uchwała 13 – droga i pomnik na ul. Wojewódzka 5

Uchwała 14 – zbycie korytarza i klatki schodowej ul. Barlickiego

Uchwała 15 – zmiana statutu dot. § 30a

Uchwała 16 – zmiany statutu dot. zawiadamiania o treści podjętych uchwał

Uchwała 17 – zmiana-statutu-dot. składu Zarządu

Uchwała 18 – zmiany-statutu-dot. podzielników ciepła

Uchwała 19 – zmiany-statutu-dot. wysokości wpisowego

Uchwała 20 – zmiany-statutu-dot. granicy odpowiedzialności w remontach

Uchwała 21 – zmiany statutu dot. II terminu WZCz

Uchwała 22 – zmiany-statutu-dot. zaworów termostatycznych

Uchwała 23 – tekst jednolity Statutu

PROJEKT Statutu 2016 – tekst jednolity

Uchwała 24 – podział nadwyżki bilansowej

Uchwała 25 – najwyższa suma zobowiązań

Uchwała 26 – wybór delegata na Zjazd Przedkongresowy

Uchwała 27 – przyjęcie wolnych wniosków

Uchwała 28 – zmiany statutu dot. garaży

Uchwała 29 – zbycie części działki nr 2/12 pod kioskiem

Uchwała 30 – bezprzetargowe zbycie działki 12/2 na rzecz właścicieli lokali przy ul. Wojewódzkiej 6 i 7


Projekty dwóch uchwał, dla których przy ich podejmowaniu przez Walne Zgromadzenie w I terminie dniu 26 czerwca 2015r. brak było qworum (z uwagi na brak co najmniej 1/4 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania).
W II terminie w dniu 24 czerwca 2016r. do podjęcia tych uchwał wystarczało co najmniej 60 % ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu:

Uchwała XVI – sprzedaż lokali najemcom przy ul. Wojewódzkiej 5

Uchwała XVIII – sprzedaż lokali będących przedmiotem najmu