Walne zgromadzenie członków z dnia 24.06.2017r

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane
z Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
z dnia 24.06.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2017 roku (sobota) o godzinie 14.00, w sali numer 203, na drugim piętrze siedziby Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze – Cieplicach, przy Placu Piastowskim 27, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SM ,,FAMPA”.

Jednym z punktów porządku obrad był wybór Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020. Termin zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej trwał do dnia 08 czerwca 2017r.

Zawiadomienie z dnia 29 maja 2017r. o Walnym Zgromadzeniu do pobrania w formacie PDF.

Zawiadomienie z dnia 09 czerwca 2017r. o Walnym Zgromadzeniu uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez członków – zgodnie z art. 8(3) ust.  10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do pobrania w formacie PDF.

Sprawozdanie z działaności Rady Nadzorczej  za 2016r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 w formacie PDF.

Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. w formacie PDF.

Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2016r. w formacie PDF.

Wykaz kandydatów  na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze na kadencję 2017 – 2020 w formacie PDF.


Informacja o przyjętych i odrzuconych uchwałach w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyły się w dniu 24-06-2017 od godziny 14.00

Informacja o przyjętych uchwałach w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się  24-06-2017 od godziny 20.00 w w II terminie z powodu braku kworum do podejmowania uchwał o zbyciu nieruchomości.

Protokoły z obrad Walnych Zgromadzeń Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze z dnia 24.06.2017r.:

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 24-06-2017r., które odbyło się o godzinie 14.00

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 24-06-2017r., które odbyło się o godzinie 20.00

Treść i wyniki głosowania uchwał w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze w dniu 24.06.2017r.:

Uchwała nr 1/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Uchwała nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2016r.

Uchwała nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Uchwała nr 4/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Uchwała nr 5/2017 w sprawie przyjęcia wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2016r.

Uchwała nr 6/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni – Dariuszowi Gęburze.

Uchwała nr 7/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Spółdzielni – Arkadiuszowi Dacewiczowi.

Uchwała nr 8/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Stefanowi Jakubowskiemu.

Uchwała nr 9/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – delegowanemu z Rady Nadzorczej – Wojciechowi Kutwinowi.

Uchwała nr 10/2017 w sprawie zmiany treści strony tytułowej oraz zapisu § 1 ust. 2. Statutu Spółdzielni.

Uchwała nr 11/2017 w sprawie zmiany treści § 4 Statutu.

Uchwała nr 12/2017 w sprawie zmiany treści ust. 5 w § 11 Statutu.

Uchwała nr 13/2017 w sprawie zmiany treści ust. 4 w § 12 Statutu.

Uchwała nr 14/2017 w sprawie wprowadzenia punktu 18 w § 14 Statutu.

Uchwała nr 14/2016 w sprawie zbycia na rzecz osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul Barlickiego 11/6 w Jeleniej Górze dodatkowej powierzchni korytarza i klatki schodowej – uchwała podjęta w II terminie.

Uchwała nr 15/2017 w sprawie zmiany treści § 19 Statutu

Uchwała nr 16/2017 w sprawie zmiany treści § 20 Statutu

Uchwała nr 17/2017 w sprawie zmiany treści § 22a Statutu

Uchwała nr 18/2017 w sprawie zmiany treści ust 3 w § 38 Statutu

Uchwała nr 19/2017 w sprawie zmiany treści ust 2 w § 39 Statutu

Uchwała nr 20/2017 w sprawie skreślenia ust 3 w § 39 Statutu

Uchwała nr 21/2017 w sprawie wprowadzenia punktu 20 w § 48 ust 1 Statutu

Uchwała nr 22/2017 w sprawie zmiany treści ust 2 w § 69 Statutu

Uchwała nr 23/2017 w sprawie skreślenia ust 5 w § 69 Statutu

Uchwała nr 24/2017 w sprawie zmiany treści § 74 Statutu

Uchwała nr 25/2017 w sprawie zmiany treści § 98 Statutu

Uchwała nr 26/2017 w sprawie wprowadzenia ust 5 i 6 w § 102 Statutu

Uchwała nr 27/2017 w sprawie zmiany treści ust 1 w § 106 Statutu

Uchwała nr 28/2017 w sprawie zmiany treści punktu 1 i 2 w ust 1 w § 107 Statutu

Uchwała nr 29/2017 w sprawie zmiany treści punktu 4 w ust 1 w § 107 Statutu

Uchwała nr 30/2017 w sprawie wprowadzenia punktu 8 do ust 1 w § 107 Statutu

Uchwała nr 31/2017 w sprawie zmiany treści § 108b Statutu

Uchwała nr 32/2017 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Uchwała nr 33/2017 w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społecznej

Uchwała nr 34/2017 w sprawie podziału nie wykorzystanej nadwyżki bilansowej za rok 2015

Uchwała nr 35/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016

Uchwała nr 36/2017 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Uchwała nr 37/2017 w sprawie obciążania dłużników kosztami windykacji prowadzonej na zlecenie Spółdzielni przez zewnętrzne firmy

Uchwała nr 38/2017 sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości przy ulicy Bohaterów Września w Jeleniej Górze

Uchwała nr 39/2017 w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości przy ulicy Jagiellońskiej

Uchwała nr 40/2017 w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości przy ulicy Wojewódzkiej 5

Uchwała nr 41/2017 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XVI WZCz z dnia 26-06-2015

Uchwała nr 42/2017 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2017-2020

Uchwała nr 43/2017 w sprawie wyboru delegata w obradach VII Krajowego Zjazdu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i jego zastępcy

Uchwała nr 44/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez Spółdzielnię prawa wieczystego użytkowania gruntów-pasa drogi oraz terenu pomnika ofiar faszyzmu-przy ulicy Wojewódzkiej 5

Uchwała nr 45/2017 w sprawie zbycia udziałów w prawie własności działki gruntu nr 12/8 AM-8 obręb Cieplice II

Uchwała nr 46/2017 w sprawie zbycia udziałów w prawie własności działki gruntu nr 12/9 AM-8 obręb Cieplice II

Uchwała nr 47/2017 w sprawie zbycia udziałów w prawie własności działki gruntu nr 12/10 AM-8 obręb Cieplice II

Uchwała nr 48/2017 w sprawie zbycia udziałów w prawie własności działki gruntu nr 12/11 AM-8 obręb Cieplice II

Uchwała nr 49/2017 w sprawie zbycia udziałów w prawie własności działki gruntu nr 12/12 AM-8 obręb Cieplice II

Uchwała nr 50/2017 w sprawie wydzielenia i bezprzetargowego zbycia prawa do niezabudowanej części obecnej działki nr 12-6 przy ul. Wojewódzkiej 5

Uchwała nr 51/2017 w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 43/17

Uchwała nr 52/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie i sprzedaż dzierżawcy gruntu przy skrzyżowaniu ul Bohaterów Września i Podgórzyńskiej

Uchwała nr 53/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie opłaty za dzierżawę gruntu przy skrzyżowaniu ulic Bohaterów Września i Podgórzyńskiej

Uchwała nr 54/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przy ulicy Bohaterów Września 2 w Jeleniej Górze