Walne zgromadzenie człwonków z dnia 14.06.2018r

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” z dnia 14.06.2018r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” wyznaczył termin i miejsce Walnego Zgromadzenia Członków na godz. 16.30 w dniu 14.06.2018r. w Hotelu „Cieplice” przy ul. Cervii 11 w Jeleniej Górze.


Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA z dnia 14 czerwca 2018r.

Załącznik do protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA z dnia 14 czerwca 2018r.

Informacja o przyjętych i odrzuconych uchwałach przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w dniu 14 czerwca 2018r.


Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze
w dniu 14 czerwca 2018 roku PRZYJĘŁO następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2018 WZCz w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA

Uchwała nr 2/2018 WZCz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA

Uchwała nr 3/2018 WZCz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA

Uchwała nr 4/2018 WZCz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielnia Mieszkaniowej FAMPA

Uchwała nr 5/2018 WZCz w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółdzieni Mieszkaniowej FAMPA Dariuszowi Gęburze

Uchwała nr 6/2018 WZCz w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Spółdzieni Mieszkaniowej FAMPA Arkadiuszowi Dacewiczowi

Uchwała nr 7/2018 WZCz w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzieni Mieszkaniowej FAMPA Stefanowi Jakubowskiemu

Uchwała nr 9/2018 WZCz w sprawie zmiany treści ust 4 w par 98 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA

Uchwała nr 11/2018 WZCz w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społecznej

Uchwała nr 12/2018 WZCz w sprawie podziału nie wykorzystanej nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA za rok 2016

Uchwała nr 13/2018 WZCz w sprawie podziału nadwyżki bilansowe Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA za rok 2017

Uchwała nr 14/2018 WZCz w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

Uchwała nr 15/2018 WZCz w sprawie sprzedaży wynajmowanych lokali mieszkalnych w budynkach nr 1, 2, 3, 4, 5 przy ul. Wojewódzkiej 5 (z uwagi na brak wymaganego kworum, uchwała musi być poddana pod głosowanie podczas kolejnego WZCz)

Uchwała nr 16/2018 WZCz w sprawie zbycia na rzecz osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. Barlickiego 9/6 dodatkowej powierzchni przypisanych do lokalu (z uwagi na brak wymaganego kworum, uchwała musi być poddana pod głosowanie podczas kolejnego WZCz)

Uchwała nr 17/2018 WZCz w sprawie zbycia prawa do niezabudowanej działki gruntu nr 43/19 przy ul. Dwudziestolecia w Jeleniej Górze (z uwagi na brak wymaganego kworum, uchwała musi być poddana pod głosowanie podczas kolejnego WZCz)

Uchwała nr 19/2018 WZCz w sprawie anulowania wszystkich uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu SM FAMPA dot opłat za garaże podjęte od 01 lipca 2017r (Uchwała wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 09.01.2019r. uznana za nieistniejącą: Tekst wyroku w formacie PDF )


Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze
w dniu 14 czerwca 2018 roku ODRZUCIŁO następujące uchwały:

Uchwała nr 18/2018 WZCz w sprawie uchylenia uchwały nr 07/01/08/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA

Uchwała nr 22/2018 WZCz w sprawie obowiązku powoływania rokrocznie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania finansowego oraz badania ksiąg finansowych

Uchwała nr 23/2018 WZCz w sprawie przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowione są garaże

Uchwała nr 25/2018 WZCz w sprawie wyłączenia drogi dojazdowej z granic działki garażowej 2/4 przy ul. Bohaterów Września 25

Uchwała nr 26/2018 WZCz w sprawie zobowiązania Zarządu SM FAMPA do informowania członków SM FAMPA o wyniku na GZM oraz stanie funduszu remontowego

Uchwała nr 27/2018 WZCz w sprawie wyboru Grupy Audyt sp. z o.o. we Wrocławiu do przeprowadzenia badania finansowego oraz zbadania ksiąg rachunkowych

Uchwała nr 28/2018 WZCz w sprawie anulowania uchwał Rady Nadzorczej SM FAMPA dot ustanowienia stawki netto opłaty z tyt zajęcia nieruchomości gruntowej pod ogródek przydomowy

Uchwała nr 29/2018 WZCz w sprawie anulowania wszystkich uchwał Rady Nadzorczej SM FAMPA dotyczących wyrażenia zgody Zarządowi SM FAMPA za zaciągnięcie kredytu w formie hipoteki


Pozostałe dokumenty związane
z Walnym Zgromadzeniem Członków z dnia 14.06.2018r.

Uchwała nr 31/2018 z dnia 13.04.2018r. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w sprawie terminu odbycia Walnego Zgromadzenia Członków oraz sposobu zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Uchwała nr 36/2018 z dnia 26-04-2018 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w sprawie drugiego terminu Walnego Zgromadzenia Członków.

Zawiadomienie z dnia 21.05.2018r. o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze.

Zawiadmomienie z dnia 01.06.2018r. o terminie miejscu i porządku obrad uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez członków – zgodnie z art. 8 (3) ust. 10 i ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Wzór pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie Członków.

Formularz zgłoszenia projektu uchwały lub żądania zamieszczenia sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Formularz zgłoszenia projektu uchwały lub żądania zamieszczenia sprawy w porządku obrad – w formie edytowalnej.


Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze z działalności w 2017r.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze z działalności w 2017r.

Informacja Zarządu z dnia 12.06.2018r. na temat spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 14.06.2018r.


Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze za 2017r.

Opinia Rady Nadzorczej na temat Sprawozdania finansowego za 2017r
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017r.
Bilans za 2017r.
Rachunek Zysków i Strat za 2017r.
Dodatkowe Informacje i Objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2017r.

Projekty uchwał
będących w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków
w dniu 14.06.2018r.

Uchwała nr 01/2018 WZCz w sprawie Regulaminu obrad
Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków
Uchwała nr 02/2018 WZCz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Uchwała nr 03/2018 WZCz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Uchwała nr 04/2018 WZCz w sprawie zatwierdzenia sprazdania finansowego
Uchwała nr 05/2018 WZCz w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Uchwała nr 06/2018 WZCz w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa
Uchwała nr 07/2018 WZCz w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Uchwała nr 08/2018 WZCz w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu w związku ze zmianami ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Uchwała nr 09/2018 WZCz w sprawie zmiany treści § 98 Statutu dot. wymaganej większości w nieruchomości przy ustanawiania hipoteki
Uchwała nr 10/2018 WZCz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Projekt tekstu jednolitego Statutu
Uchwała nr 11/2018 WZCz w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społecznej
Uchwała nr 12/2018 WZCz w sprawie podziału nie wykorzystanej nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2016r.
Uchwała nr 13/2018 WZCz w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017r.
Uchwała nr 14/2018 WZCz w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
Uchwała nr 15/2018 WZCz w sprawie sprzedaży wynajmowanych lokali mieszkalnych przy ul. Wojewódzkiej 5
Uchwała nr 16/2018 WZCz w sprawie zbycia dodatkowej powierzchni lokalu mieszkalnego przy ul. Barlickiego 9/6
Uchwała nr 17/2018 WZCz w sprawie zbycia prawa do niezabudowanej działki gruntu nr 43/19 (AM-1, Obręb 0007 – Cieplice VII) przy ulicy Dwudziestolecia w Jeleniej Górze
Uchwała nr 18/2018 WZCz w sprawie uchylenia Uchwały nr 7/01/08/2017 z dnia 04.08.2017r. Rady Nadzorczej w sprawie wysokości stawek za używanie garaży posadowionych na dz. nr 35/18, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – Projekt uchwały na podstawie dziewięciu identycznych wniosków złożonych przez osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do garaży: Treść wniosków – Odwołanie od Uchwały Rady Nadzorczej nr 7/01/08/2017 z dnia 04 sierpnia 2017r.
Uchwała nr 7/01/08/2017 z dnia 04 sierpnia 2017r. Rady Nadzorczej załącznikiem – Analiza kosztów nieruchomości dz. nr 35/18

Żądania (11 szt.) zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad
zgłoszone przez członków Spółdzielni
i projekty uchwał przygotowane na ich podstawie:

 1. Żądanie przeprowadzenia badania bilansu przez firmę Grupa Audyt sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę 4500zł

Projekt – Uchwała-27/2018 w sprawie wyboru Grupy Audyt sp. z o.o. do przeprowadzenia badania finansowego oraz zbadania ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzonego sprawozdania za rok 2017

 1. Żądanie zwrotu udziałów członkom w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku

Projekt – Uchwała 24/2018 w sprawie zmiany treści zapisu §12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”

 1. Żądanie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego pod garażami na rzecz wnioskodawców do dnia 31 grudnia 2018r

Projekt – Uchwała 23/2018 w sprawie przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowione są garaże

 1. Żądanie wyłączenia drogi dojazdowej z granic działki nr 2/7

Projekt – Uchwała 25/2018 w sprawie wyłączenia drogi dojazdowej z granic działki garażowej 2/7 przy ul. Bohaterów Września 25

 1. Żądanie anulowania wszystkich uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu dotączych opłat za garaże od 01 lipca 2017r.

Projekt – Uchwała 19/2018 w sprawie anulowania wszystkich uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu SM Fampa dotyczących opłat za garaże podjęte od 1 lipca 2017

 1. Żądanie anulowania uchwał Rady Nadzorczej o udzieleniu zgody na hipotekę i zarazem udzielenie zgody na hipotekę

Projekt – Uchwała 29/2018 w sprawie anulowania wszystkich uchwał Rady Nadzorczej dotyczących wyrażenia zgody Zarządowi na zaciągnięcie kredytu w formie hipoteki na nieruchomość oraz udzielenia zgody na zaciągnięcie kredytu w formie hipoteki po wyłonieniu wykonawcy danych robót

 1. Żądanie informowania członków o stanie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i stanie funduszy remontowych w czerwcu i w grudniu każdego roku

Projekt – Uchwała 26/2018 w sprawie zobowiązania Zarządu SM „Fampa” do informowania członków SM „Fampa” o wyniku na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi oraz stanie Funduszu Remontowego

 1. Żądanie powoływania co roku biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych

Projekt – Uchwała 22/2018 w sprawie obowiązku powoływania rokrocznie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania finansowego oraz badania ksiąg rachunkowych

 1. Żądanie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Jadwigi Pietroń-Zaręby

Projekt – Uchwała 20/2018 w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” p. Jadwigi Pietroń-Zaremby

 1. Żądanie odwołania członka rady Nadzorczej Wojciecha Janika

Projekt – Uchwała 21/2018 w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” p. Wojciecha Janika

 1. Żądanie anulowania uchwał Rady Nadzorczej dotyczących opłat pod ogródek przydomowy i inne tereny rekreacyjne

Projekt – Uchwała 28/2018 w sprawie anulowania wszystkich uchwał Rady Nadzorczej SM Fampa dotyczących ustanowienia stawki netto opłaty z tytułu zajęcia nieruchomości gruntowej pod ogródek przydomowy