Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy,  że Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” z siedzibą przy ul. Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze jest Administratorem danych osobowych (ADO) osób będących członkami Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale posiadających prawa do lokali.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, w związku z realizacją celów zgodnych z ustawą Prawo spółdzielcze, ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutem Spółdzielni, tj. w związku ze sprawowaniem zarządu i gospodarowaniem nieruchomościami.

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Każdy, czyje dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że sposób przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Ponadto każdy, czyje dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu należy skontaktować się ze Spółdzielnią poprzez: e-mail: poczta@smfampa.jgora.pl lub telefonicznie pod nr 75-64-278-60.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze