Pliki do pobrania

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FAMPA” 2022

Tekst jednolity Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA
przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze w dniu 07.09.2018r. i zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem z dnia 09.10.2018r.

HARMONOGRAM BEZPŁATNEGO ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

URZĘDOWE BAZY AKTÓW PRAWNYCH, WYBÓR AKTÓW PRAWNYCH


DODATKI MIESZKANIOWE – INFORMACJE


USŁUGODAWCY

Inne pliki do pobrania:

Uchwała nr 20/11/2023

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 do „Regulaminu udostępniania dokumentów członkom SM „FAMPA”

Postanowienie

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby c.o. i podgrzewania wody zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17.07.2015r. Protokół nr 1/7/2015, Uchwała nr 15/7/2015.

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 16.12.2016 w sprawie podziału kosztów stałych i zmiennych w rozliczaniu zaliczek wniesionych na pokrycie kosztów dostawy energii cieplnej do poszczególnych budynków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Fampa” w stosunku 50% do 50%.

Aneks z dnia 09.11.2017r. do Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 16.12.2016 nr 53/12/33/2016 – Aneks do Zasad rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” w Jeleniej Gorze

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 60/12/2016 z dnia 28.12.2016r.

Regulamin zasad przeniesienia prawa własności lokalu

Regulamin wymiany stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” z dnia 17.04.1997r.

Aneks z dnia 13.07.2016r. do Regulaminu wymiany stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”.

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowcyh z dnia 31.08.2011r.

Aneks do Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowcyh z dnia 13.07.2016r.

Regulamin użytkowania ogródków przydomowych

Druki:

DRUK – Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności
DRUK – Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni
DRUK – Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu na potrzeby deklaracji „śmieciowej”
DRUK – Wniosek o przeniesienie własności garażu