Urzędowe bazy aktów prawnych

URZĘDOWE BAZY AKTÓW PRAWNYCH

BAZA INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH – ISAP ZAWIERA OPISY BIBLIOGRAFICZNE I TEKSTY AKTÓW PRAWNYCH OPUBLIKOWANYCH W WYDAWNICTWACH URZĘDOWYCH: DZIENNIKU USTAW ORAZ MONITORZE POLSKIM, WYDAWANYCH PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (DZIENNIK USTAW) WYDAWANY PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW PRZY POMOCY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WYDAWWNY PRZEZ WOJEWODĘ DOLNOŚLĄSKIEGO

WYBÓR AKTÓW PRAWNYCH

Ulotka (druk dostępny na ul. Okrzei 10 w pok 213) o uchwale_antysmogowej

UCHWAŁA NR XLI/1406/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

UCHWAŁA NR 354.XLV.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2018r.

UCHWAŁA NR 234.XXXII.2016 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 4 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2017r.

UCHWAŁA NR 209.XXX.2016 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2016 r, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ z dnia 3 lutego 2016 r jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

– Ustawa prawo spółdzielcze 2017 tekst jednolity

–OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

UJEDNOLICONY TEKST USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 r. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH według stanu na dzień 9 września 2017 r. na stronie internetowej ZRSM RP w Warszawie.

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych według stanu na dzień 9 września 2017 r. ze strony internetowej ZRSM RP w Warszawie – PDF

Ustawa o ochronie praw lokatorów tekst jednolity z poprawkami z sierpnia 2017

Ustawa z 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

–OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych

–OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali

–OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

–OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

–OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody.

–OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

–OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

–OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

– Rozporządzenie MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

–OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych